ชื่อหลักสูตร : DroneX Juniors

กลุ่มอายุ : 7-10 ขวบ

กลุ่มหลักสูตร :
กลุ่มที่ 1 Innovation & Creativity: นักคิดสร้างสรรค์ นักสร้างนวัตกรรม
กลุ่ม 2 Scientific Thinking: นักค้นหา นักวิทยาศาสตร์
กลุ่มที่ 5 Leadership: ผู้นำความคิด รู้จักแก้ปัญหา วางแผนบริหารจัดการได้ดี

เวลาเรียน : เรียนทุกวันเสาร์ เริ่มเสาร์ 11 มี.ค.- เสาร์ 22 เม.ย.66 วันที่ 11,18,25 มี.ค. / 1,8,22 เม.ย. 2566 (รวม 6 ครั้ง) เวลา 08.30-11.30 น.

สถานที่เรียน : ภายในวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติทั้งหมด อาคาร Terminal 2

ภาษาที่ใช้สอน : สองภาษา ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

วิทยากรหลัก : ดร.ปภพ พุฒิมานรดีกุล/Adrian Teo Ghim Ling/Denisa Rinprasertmeechai/Supakrith Punyaratabandhu/Chanawee Sutibutr/Namgul Yoon/Drone Club Student

เนื้อหาหลักสูตร :

หลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAS) , เรียนรู้วิธีการทำงานของอุปกรณ์โดรน ได้มีประสบการณ์การวางแผนทำภาระกิจ เรียนการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และ ได้เปิดประสบการณ์การบินฝ่าฟันอุปสรรค์ต่างๆเพื่อบรรลุภาระกิจที่มอบหมาย นักเรียนจะได้จำลองการทำงานเป็นทีม ได้เป็นทั้งนักบินโดรนและผู้ช่วยนักบินโดรน ดังนั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงวิทยาศาสตร์การบินและการทำงานของระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAS) ไปพร้อมๆกัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการบินที่มีประสบการณ์ และอาจารย์ทางด้านการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ มาเป็นผู้สอนในโครงการ

สอบถามได้ค่ะ