ชื่อหลักสูตร : การเรียนรู้ศิลปะสำหรับเด็กเพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (Creative Art for Kids Vol.1)

กลุ่มอายุ : 7-10 ขวบ

กลุ่มหลักสูตร :
กลุ่ม 1 Innovation & Creativity: นักคิดสร้างสรรค์ นักสร้างนวัตกรรม
กลุ่ม 4 Artist : นักแสดง ศิลปิน
กลุ่ม 5 Leadership: ผู้นำความคิด รู้จักแก้ปัญหา วางแผนบริหารจัดการได้ดี

เวลาเรียน : เรียนทุกวันเสาร์ รอบ 2 เริ่มเสาร์ 11 มี.ค.- เสาร์ 1 เม.ย.66 วันที่ 11,18,25 มี.ค. /1 เม.ย. 2566 รวม 4 ครั้ง เวลา 09.30-12.00 น.

สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการรวม ชั้น2 อาคารศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ

ภาษาที่ใช้สอน : ภาษาไทย

คณะ/วิทยาลัย : คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ

วิทยากรหลัก : ผศ.หทัยรัตน์ มณีรัตน์ / รศ.อัฐพร นิมมาลัยแก้ว / อ.มัณฑนะ อภิเดช

เนื้อหาหลักสูตร :

ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและสร้างแรงบันดาลใจนำไปสู่กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ ในเด็กวัย 3-6 ปี จะเป็นรากฐานที่สำคัญช่วยในการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล ศิลปะจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สามารถพัฒนาเด็กวัยนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก 3-6 ปี นี้จะเน้นเป็นการเล่นเพื่อการรู้ มีความอิสระ ความสนุกสนานในการแสดงออกและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทักษะนี้จะนำไปสู่การพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

สอบถามได้ค่ะ