ชื่อหลักสูตร : การเรียนรู้ศิลปะสำหรับเด็กเพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (Creative Art for Kids Vol.2)

กลุ่มอายุ : 7-10 ขวบ

กลุ่มหลักสูตร :
กลุ่ม 1 Innovation & Creativity: นักคิดสร้างสรรค์ นักสร้างนวัตกรรม
กลุ่ม 4 Artist : นักแสดง ศิลปิน
กลุ่ม 5 Leadership: ผู้นำความคิด รู้จักแก้ปัญหา วางแผนบริหารจัดการได้ดี

เวลาเรียน : เรียนทุกวันเสาร์ เริ่มเสาร์ 11 มี.ค.- เสาร์ 22 เม.ย.66 เวลา 13.30-16.00 (วันที่ 28 มกราคม / 4,11,18,25 กุมภาพันธ์/ 4 มีนาคม 2566) รวม 6 ครั้ง

สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการรวม ชั้น2 อาคารศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ

ภาษาที่ใช้สอน : ภาษาไทย

คณะ/วิทยาลัย : คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ

วิทยากรหลัก : ผศ.หทัยรัตน์ มณีรัตน์ / รศ.อัพร นิมมาลัยแก้ว / อ.มัณฑนะ อภิเดช

เนื้อหาหลักสูตร :

ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและสร้างแรงบันดาลใจนำไปสู่กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ ในเด็กวัย 7-10 ปี จะเป็นรากฐานที่สำคัญช่วยในการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล ศิลปะจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สามารถพัฒนาเด็กวัยนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก 7-10 ปี นี้จะเน้นเป็นการเล่นเพื่อการรู้ มีความอิสระ ความสนุกสนานในการแสดงออกและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทักษะนี้จะนำไปสู่การพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

สอบถามได้ค่ะ