ชื่อหลักสูตร : ฟาร์มสุข (Happiness farm)

กลุ่มอายุ : 7-10 ขวบ

กลุ่มหลักสูตร : กลุ่มที่ 5 การเป็นผู้นำทางความคิด รู้จักแก้ปัญหา
กลุ่ม 1 Innovation & Creativity: นักคิดสร้างสรรค์ นักสร้างนวัตกรรม
กลุ่ม 2 Scientific Thinking: นักค้นหา นักวิทยาศาสตร์

เวลาเรียน : เรียนทุกวันเสาร์ รอบ 2 เริ่มเสาร์ 11 มี.ค.- เสาร์ 22 เม.ย.66 เวลา 13.30 – 16.30 น. วันที่ 11,18,25 มี.ค. 2566 1,8,22 เม.ย. 2566 รวม 6 ครั้ง

สถานที่เรียน : อาคารเจ้าคุณทหาร และแปลงสาธิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ภาษาที่ใช้สอน : ภาษาไทย

คณะ/วิทยาลัย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยากรหลัก : รศ.ดร.คมแข พิลาสมบัติ

เนื้อหาหลักสูตร :

หลักสูตรฟาร์มสุขจึง เป็นการให้องค์ความรู้เบื่องต้นในการศึกษาธรรมชาติของการทำฟาร์มและผลผลิตของฟาร์มด้านผลิตพืช สัตว์และสัตว์น้ำ รวมทั้งด้านพัฒนาการเกษตร โดยหลักสูตรนี้จะเรียนรู้ครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงสัตว์จนได้มาเป็นอาหาร ด้านเนื้อ ไข่ และผัก นอกจากนี้ยังได้เรียนรุ้ด้านการนำต้นไม้มาจัดสวนให้สวยงามและมีความสุข ซึ่งเด็กเด็กจะได้มีความรู้เบื้องต้นและสนุกกับการศึกษาด้านเกษตร

สอบถามได้ค่ะ