ชื่อหลักสูตร : Robotica Mania

กลุ่มอายุ : 7-10 ขวบ

กลุ่มหลักสูตร : กลุ่มที่ 1 Innovation & Creativity: นักคิดสร้างสรรค์ นักสร้างนวัตกรรม

เวลาเรียน : เรียนทุกวันเสาร์ เริ่มเสาร์ 11 มี.ค.- เสาร์ 22 เม.ย.66 วันที่ 11,18,25 มี.ค. 2566 1,8,22 เม.ย. 2566 รวม 6 ครั้ง เวลา 13.30 – 16.30 น.

สถานที่เรียน : ห้องอินทนินทร์ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๕ พรรษา สมเด็จพระเทพฯ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

ภาษาที่ใช้สอน : ภาษาไทย

คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยนวัตกรรมการ ผลิตขั้นสูง

วิทยากรหลัก : ผศ.ดร.คมศิลป์ โคตมูล / ผศ.ดร.พลอยไพลิน ยงศิริ / ดร.อนันตา สินไชย

เนื้อหาหลักสูตร :

หลักสูตร Robotica Mania ได้ออกแบบให้กับเด็กในช่วงอายุ 7 – 10 ปี เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสศึกษาการทำงานของหุ่นยนต์ ออกแบบ และสร้างหุ่นยนต์อย่างง่าย เด็กจะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม กระบวนการคิด การสังเกต และการแก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในหลักสูตรอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งได้พัฒนาทักษะ soft skills ที่สำคัญ ได้แก่ การทำงานเป็นทีม การนำเสนอแนวคิด การโต้แย้งสร้างสรรค์ เพื่อเป็นรากฐานของนวัตกรที่สมบูรณ์ในอนาคต

สอบถามได้ค่ะ