ชื่อหลักสูตร : 3D Modeling design for fun

กลุ่มอายุ : 7-10 ขวบ

กลุ่มหลักสูตร :
กลุ่ม 1 Innovation & Creativity: นักคิดสร้างสรรค์ นักสร้างนวัตกรรม
กลุ่ม 5 Leadership: ผู้นำความคิด รู้จักแก้ปัญหา วางแผนบริหารจัดการได้ดี

เวลาเรียน : เรียนทุกวันเสาร์ เริ่มเสาร์ 11 มี.ค.- เสาร์ 22 เม.ย.66 (รวม 6 ครั้ง) วันที่ 11,18,25 มี.ค. 2566 1,8,22 เม.ย. 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น.

สถานที่เรียน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Co- working Space)

ภาษาที่ใช้สอน : ภาษาไทย

คณะ/วิทยาลัย : คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิทยากรหลัก : ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ยลพัชร์ อารีรบ / นางสุนิสา รุจิภักดิ์

เนื้อหาหลักสูตร :

เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้รู้จักกับการออกแบบโมเดลสามมิติด้วยโปรแกรม Computer Aid สำหรับการเตรียมชิ้นงานตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นไปจนถึงขั้นตอนการสั่งปริ้นชิ้นงาน นอกจากนั้น น้อง ๆ จะได้เรียนรู้การทำงานของเครื่อง 3D Printer รวมไปถึงการนำเทคโนโลยี 3D Printer มาประยุกต์ใช้ออกแบบชิ้นงานโดยเฉพาะของตนเองได้อีกด้วย

สอบถามได้ค่ะ