ชื่อหลักสูตร : Understanding of animation with stop motion. เข้าใจโลกของแอนิเมชันด้วยสตอปโมชัน

กลุ่มอายุ : 7-10 ขวบ

กลุ่มหลักสูตร : กลุ่ม 3 Digital Media Production: นักสื่อสาร นักเทคโนโลยี

เวลาเรียน : เรียนทุกวันเสาร์ รอบ 2 เริ่มเสาร์ 11 มี.ค.- เสาร์ 22 เม.ย.66 (รวม 6 ครั้ง) วันที่ 11,18,25 มี.ค., 1,8,22 เม.ย. 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น

สถานที่เรียน : สำนักหอสมุดกลาง สจล.

ภาษาที่ใช้สอน : ภาษาไทย

คณะ/วิทยาลัย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยากรหลัก : อาจารย์ ดร.รัตตมา รัตนวงศา / ผศ.ดร.กุลชัย กุลตวนิช

เนื้อหาหลักสูตร :

เรียนรู้หลักการพื้นฐานของแอนิเมชัน แอนิเมชันประเภทต่าง ๆ กระบวนการสร้างสรรค์สตอปโมชันแบบง่ายสำหรับเด็ก และสร้างสรรค์สตอปโมชันในแบบของตนเอง

สอบถามได้ค่ะ