ชื่อหลักสูตร : Nano for Kids

กลุ่มอายุ : 7-10 ขวบ

กลุ่มหลักสูตร :
กลุ่มที่ 1 Innovation & Creativity: นักคิดสร้างสรรค์ นักสร้างนวัตกรรม
กลุ่ม 2 Scientific Thinking: นักค้นหา นักวิทยาศาสตร์

เวลาเรียน : เรียนทุกวันเสาร์ เริ่มเสาร์ 11 มี.ค.- เสาร์ 22 เม.ย.66 วันที่ 11,18,25 มี.ค., 1,8,22 เม.ย. 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น (รวม 6 ครั้ง)

สถานที่เรียน : วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาษาที่ใช้สอน : ภาษาไทย

คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

วิทยากรหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร. นวพันธ์ ขยันกิจ / รองศาสตราจารย์ ดร. กรกช อ่อนละออ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทุติยาภรณ์ ทิวาวงศ์

เนื้อหาหลักสูตร :

ให้ความรู้ด้านวัสดุ วัสดุนาโน และนาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติ รวมถึงการประดิษฐ์ชิ้นงานที่สอดคล้องในด้านความเป็นนาโน เริ่มต้นจากการสอนเทคนิคและกระบวนการเคลือบพื้นผิวที่เด็กๆ สามารถทำได้ เช่น การจุ่มเคลือบ การปาดเคลือบ การหมุนเคลือบฯ เป็นต้น รวมถึงเทคนิคการกัดลวดลายบนพื้นผิวด้วยกระบวนการแบบเปียก หลังจากเด็กๆ เรียนรู้เทคนิคการเคลือบพื้นผิวในเบื้องต้นแล้ว จะได้เข้าสู่กระบวนการการประยุกต์ใช้งาน โดยการเคลือบพื้นผิวให้มีสมบัติชอบน้ำ(hydrophilic)และไม่ชอบน้ำ(hydrophobic) การประดิษฐ์ชิ้นงานการเปลี่ยนสีของวัสดุด้วยความร้อน(Thermochromic) และการประดิษฐ์เซนเซอร์สำหรับการตรวจวัดรังสียูวี (UV detector) นอกเหนือจากนี้เด็กๆสามารถร่วมกันวิเคราะห์และตั้งโจทย์ในการนำชิ้นงานที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นสำหรับการนำไปใช้งานในด้านต่างๆ

สอบถามได้ค่ะ